- សង្គម

ឆ្លងសាហាវ 7ថ្ងៃជាង6មុីនអ្នក Covid-19 វាយប្រហា ឥណ្ឌា

ឥណ្ឌារកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ជាង៦ម៉ឺននាក់ ៧ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា, សរុបកើនដល់៣.១៧លាននាក់

តាមដានពត៍មានអន្តរជាតិ_Coivd 19 វាយប្រហាប្រទេស ឥណ្ឌា

Posted by Indextv-News on Tuesday, August 25, 2020

https://www.facebook.com/Indexmedia8888/videos/1238808580015969/